Ontvang nu gratis het e-book “De acht stappen naar optimale gezondheid.“

Privacyverklaring

Privacyverklaring door Liza van Schijndel, Quadrivas Therapeut

“Ik ben me ervan bewust dat jij als cliënt vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.”

Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor mijn cliënten. Ik respecteer de privacy van al mijn cliënten en ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring informeer ik jou over de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Dat ben ik, Liza van Schijndel (ondergetekende). Liza van Schijndel Quadrivas Therapy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die worden verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adres- en contactgegevens
• Gezondheidsgegevens

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren
Indien je informeert over de behandelingen worden jouw naam en e-mailadres verwerkt. Indien de vragen per mail binnenkomen en je vermeldt als vrager ook andere zaken, geldt dat de e-mails in mijn mailsysteem worden bewaard. Als je graag op de wachtlijst wil worden geplaatst worden wordt naast je naam en e-mailadres ook je telefoonnummer en specifieke klachten/gezondheidsgegevens verwerkt.

Doel: behandeling
Indien je na de intake en eerste behandeling besluit om het behandeltraject in te gaan worden de volgende gegevens verwerkt: jouw naam, adres- en contactgegevens, geboortedatum en gezondheidsgegevens voor behandelovereenkomst (intake) en cliëntendossier. Het cliëntendossier bestaat uit de maten van jouw lichaam en eventuele notities van de behandelingen.

Privacy cliëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend manueel Quadrivas Therapeut, een dossier aanleg. Zoals hierboven al aangegeven bestaat dit dossier uit jouw gemeten maten van je lichaam zodat ik de veranderingen kan bepalen. Het kan ook zijn dat er aantekeningen worden gemaakt door mij over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens, en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hoe worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Alleen ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?
• Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
• Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
• Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
• Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.
• Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen door een mail naar hallo@by-liza.nl te sturen, waarna je binnen 10 werkdagen een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden en cookies
Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet ongevraagd aan derden. Als bij bijvoorbeeld verwijzing naar een arts of fysiotherapeut deze persoon/instantie gegevens nodig heeft doe ik dat alleen op jouw verzoek en alleen met jouw expliciete toestemming. Ik verzamel geen cookies.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) adviseert een bewaartermijn van minimaal 20 jaar. Ik zal dan ook 20 jaar na de laatste behandeling jouw gegevens verwijderen, tenzij je zelf anders beslist.

Locaties

Contact

Quadrivas Ravenstein
Langakker 5-G
5371 EV  Ravenstein

Quadrivas & Icoone® LaserMed Gemert
Molenrand 3
5421 VZ  Gemert

Quadrivas Therapy
hallo@by-liza.nl
06 – 13 44 89 85